Uddannelser

Med uddannelser i Campus, forstås et sammenhængende planlagt forløb med et klart og veldefineret mål. Denne kan både indeholde aktiviteter af formel og uformel karakter, fx tilstedeværelsesaktiviteter, e-læring, hjemmeopgaver, fora, læsemateriale, test, eksamen og så videre. Proces såvel som læringsniveau, vil ofte blive evalueret, for at konstatere i hvilken grad der har fundet læring sted, herunder om de der har gennemgået uddannelsen har opnået de ønskede kompetencer.

Er der tale om en egentlig meritgivende uddannelse (fx hvor der gives ECTS-points) eller om en certificering, vil uddannelsen typisk blive afsluttet med en test eller en eksamen som skal bestås, for at uddannelsen kan registreres som værende bestået.

Uddannelser forbindes ofte med det formelle uddannelsessystem, jf. Undervisningsministeriets Uddannelsesguide, som indeholder oplysninger om alle uddannelsestilbud.

Uddannelser kan imidlertid også anvendes i mindre skala, nemlig hvor der er tale om en række sammenhængende aktiviteter, som enten skal afvikles i en bestemt rækkefølge, som har indbyrdes afhængigheder eller som kun giver mening, hvis de ses i sammenhæng. Dermed ikke udelukket, at de enkelte aktiviteter også ville kunne stå alene eller indgå i andre sammenhænge.

Som eksempel kan nævnes en styrelses uddannelse af Projektledere, som typisk består af en række formelle og uformelle aktiviteter. Der kan indgå standardelementer (interessentanalyse, SWOT analyse, risikoanalyse, PRINCE2 Foundation etc.), selvstudier (bøger, artikler, opgaver, e-læring etc.), sociale aktiviteter (fora, chat, videndeling etc.) og endelig en række tilstedeværelsesaktiviteter, der iscenesætter hele uddannelsen, og som så at sige klistre læring, viden og proces sammen.