Videndeling

Der er forskere der mener at man kan opbygge et videns hierarki, hvor man starter med de rå data, som igennem forskellige stadier kan gøres til visdom, jf. nedenstående model: 

Vi er traditionelt set bedst til at dele den formelle viden, dvs. den viden som dels er kodificeret i en eller anden form (fx bøger, manualer, politikker, arbejdsbeskrivelser, procesflow, notater, databaser etc.) og som er struktureret for lettere at kunne tilgå den. Der er her tale om viden der kan spredes til mange eller som man kan søge frem eller slå op i et system. Der er her typisk tale om de to laveste niveauer i pyramiden (data og information).

Kommer man højere op i ”videns hierarkiet” har videndeling ofte karakter af uformel viden. Denne viden formidles ofte gennem indehaveren selv eller opstår i dialog mellem kolleger, og værktøjerne er her dialog, netværk, chat, Q&A, sidemandsoplæring, eksperter, mentorring, coaching og lignende ressourcer.  Denne videndeling kan kun indirekte systemunderstøttes, blandt andet fordi den er vanskelig at kodificere. Understøttelsen sker derfor typisk gennem ”iscenesættelse”, idet man gennem fora, ekspertindlæg, fælles opgaveløsning o. lign. alene kan sikre, at ressourcerne bringes sammen.

 

Campus understøtter disse områder, men det er naturligvis op til deltagerne selv at sikre, at der rent faktisk finder videndeling sted.